Skip to the content

Regulamin Serwisu Polonico

 

Regulamin Polonico stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.) i określa zasady świadczenia przez Administratora Usług VoD, zdefiniowanych poniżej oraz warunki korzystania z Usługi Polonico Tv regulując wszelkie stosunki umowne między Polonico a Użytkownikiem (Umowa).

Niniejszy Regulamin Serwisu Polonico określa korzystanie z usługi Polonico na platformie www.polonico.tv, w tym wszystkie funkcje i funkcjonalności, rekomendacje i recenzje, stronę internetową i interfejsy użytkownika, a także całą zawartość i oprogramowanie związane z naszym serwisem.

Użytkownik ma prawo przed skorzystaniem z Serwisu Polonico do negocjacji wszelkich zapisów Umowy z Administratorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres  Administratora

 • POLONICO OTT DISTRIBUTION sp zo.o
 • Warszawa 00-029, ul.Nowy Świat 33 lok 13, Polska

W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają stosowne przepisy prawa oraz Regulamin Polonico TV dostępny każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://polonico.tv/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.

 • 1. Definicje Regulaminu
 • Administrator Serwisu i Danych Osobowych: podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy:
 • Adres pocztowy Polonico Tv: POLONICO OTT DISTRIBUTION sp zo.o Warszawa 00-029, ul.Nowy Świat 33 lok 13, Polska, KRS 0000884425, NIP 5252852171, REGON 388232209
 • Adres reklamacyjny: POLONICO OTT DISTRIBUTION sp zo.o Warszawa 00-029, ul.Nowy Świat 33 lok 13, Polska, KRS 0000884425, NIP 5252852171, REGON 388232209
 • Aplikacja Mobilna: oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu Polonico Tv oraz dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, przeznaczone dla urządzeń przenośnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne

Biuro Obsługi Klienta:  jednostka organizacyjna działająca pod adresem POLONICO OTT DISTRIBUTION sp zo.o Warszawa 00-029, ul.Nowy Świat 33 lok 13, Polska,  której zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Usług VoD lub pozostających w związku ze świadczeniem serwisu Polonico Tv. Z Obsługą Klienta można się skontaktować przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://polonico.tv/kontakt  lub pod numerem telefonu + 48  501 702 700

 • Dane kontaktowe:
 • POLONICO OTT DISTRIBUTION sp zo.o Warszawa 00-029, ul.Nowy Świat 33 lok 13, Polska, KRS 0000884425, NIP 5252852171, REGON 388232209
  e-mail: media@polonico.tv ; telefon: 501 702 700
 • Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 • Dane wrażliwe: są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
 • Dostęp Jednorazowy – usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi jednorazowego dostępu do określonego Materiału Audiowizualnego na Platformie Polonico;
 • Dostęp Okresowy – usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi okresowego dostępu do wybranych Materiałów Audiowizualnych na Platformie Polonico;
 • Kodeks cywilny: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;
 • Kodeks dobrych praktyk: zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami;
 • Materiały Audiowizualne: wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Serwisie Polonico przez Administratora, w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880, ze zm.) oraz niezależnie od tego, czy mają charakter linearny (np. program telewizyjny odkodowany w określonym czasie), czy nielinearny (np. pojedynczy odcinek serialu wcześniej rozpowszechniony w programie telewizyjnym) – jako Materiały Audiowizualne rozumie się w niniejszym Regulaminie także kompletny linearny układ programów stanowiących tzw kanał Live Tv;
 • Operator platformy Polonico: podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy
 • Polonico Tv: POLONICO OTT DISTRIBUTION sp zo.o Warszawa 00-029, ul.Nowy Świat 33 lok 13, Polska, KRS 0000884425, NIP 5252852171, REGON 388232209;
 • Platforma internetowa Polonico: serwis internetowy polegający na udzielaniu dostępu online do kontentu audiowizualnego zarejestrowanym Użytkownikom, którzy opłacili subskrypcję;
 • Płatność: Metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę, realizowana przez partnera trzeciego;
 • Podmiot uprawniony: podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami;
 • Polityka prywatności: zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Użytkowników, prawa Uzytkowników i obowiązki Administratora Danych;
 • Prawo konsumenckie: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;
 • Regulamin: niniejszy regulamin, określający w szczególności prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika;
 • Rejestr UOKiK: rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php;
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem www.polonico.tv za pośrednictwem, którego Użytkownik może złożyć zamówienie;
 • Subskrypcja: minimalna i niepodzielna jednostka miary, która jest przedmiotem zamówienia usług Serwisu Polonico;
 • System informatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem;
 • Umowa: umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących. Treść Umowy wyznaczają postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • Usługa: Usługa spersonalizowana świadczona na rzecz Użytkowników przez Operatora na podstawie zawartej Umowy, polegająca na rozprowadzaniu Materiałów Audiowizualnych przy wykorzystaniu Sieci Internet, w sposób określony w Regulaminie wraz z usługami dodatkowymi;
 • Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usługi dostarczanej przez Operatora za pomocą Sieci na STB Abonenta, na mocy odpowiedniego stosunku prawnego łączącego Abonenta i Operatora (w szczególności na podstawie stosunku prawnego opisanego niniejszym Regulaminem), na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zawodową. Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego, Użytkownik jest konsumentem;
 • Wada prawna: sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
 • Zamówienie Usługi: oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem platformy internetowej.

 

 • 2. Przedmiot Umowy:
 1. Operator w ramach Usługi dostarcza do Użytkowników przy wykorzystaniu sieci internet Materiały Audiowizualne, którzy mogą je odbierać na pomocą własnych urządzeń końcowych. Polonico zapewnia spersonalizowaną usługę zakupu treści audiowizualnych na życzenie oraz subskrypcji, która umożliwia Użytkownikom dostęp do treści Polonico, w tym kanałów telewizyjnych, filmów i programów telewizyjnych przesyłanych strumieniowo przez komputery internetowe, urządzenia mobilne i inne.
 2. Usługa może być świadczona przez Operatora odpłatnie lub nieodpłatnie, przy czym odpłatne świadczenie usługi odbywa się w trybie subskrypcji przedpłaconej zgodnie z aktualną ofertą Operatora.
 1. Usługa może zawierać reklamy. Dla każdego Abonenta możliwe jest wyświetlanie innego, dedykowanego przekazu reklamowego. Na potrzeby wyświetlania reklam Operator może wykorzystywać dowolne środki technologiczne.
 2. Korzystanie z Serwisu Polonico dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Użytkownicy mogą przesyłać do Operatora Materiały audiowizualne za pośrednictwem skrzynki podawczej POLONICO VIDEO BOX, znajdującej się na stronie www.polonico.tv pod warunkiem, że posiadają pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe do przesłanego Materiału Audiowizualnego, a dokonując przesyłu takiego Materiału Audiowizualnego wyrażają jednocześnie bezpłatną i bezterminową zgodę na jego eksploatację na wszystkich polach eksploatacji, w części w lub w całości, w tym do celów promocyjnych POLONICO przez Operatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zaś wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tego tytułu zostaną niezwłocznie zaspokojone przez Użytkownika przy pierwszym wezwaniu osób wnoszących roszczenia,  bez obciążania Operatora żadnymi kosztami, ani skutkami takich roszczeń.   

 

 • 3. Zasady zawierania i odstępowania od Umowy
 1. Użytkownik musi zawrzeć Umowę, aby korzystać z Usługi i jest zobowiązany do zarejestrowania konta Użytkownika w Serwisie Polonico.
 2. Użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje podane przy rejestracji są prawdziwe, dokładne i kompletne. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie do użytku osobistego i musi powstrzymać się od użytku komercyjnego. Minimalny wiek do korzystania z Usługi to osiemnaście (18) lat. Przenoszenie konta Użytkownika na osoby trzecie jest zabronione.
 3. Użytkownik ma prawo zlikwidować swoje konto bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do anulowania i/lub likwidacji, Użytkownik musi poinformować Polonico o swojej decyzji o anulowaniu konta pocztą elektroniczną lub listownie. Konto zostanie zamknięte w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia dostarczonego do Polonico na adres email email: media@polonico.tv lub na adres pocztowy listem poleconym: POLONICO OTT DISTRIBUTION, Warszawa 00-029, ul. Nowy Świat 33 lok 13
 4. Użytkownikowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 5. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, to jest otworzenia serwisów platformy internetowej Polonico dla subskrypcji zamówionej i opłaconej przez Użytkownika, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 7. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Administrator dokona zwrotu płatności zgodnie z Metodą Płatności (płatność odwrócona) zdefiniowaną przez Użytkownika, z zastrzeżeniem jej pomniejszenia o kwote proporcjonalną i właściwą do zakresu świadczeń spełnionych do chwili odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.
 9. Użytkownikowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 10. Prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnego powodu i ze skutkiem natychmiastowym pozostaje nienaruszone zarówno dla Użytkownika, jak i Polonico.

 

 • 4. Zasady korzystania z Usługi i Płatności
 1. Aby skorzystać z usługi Polonico, Użytkownik musi mieć dostęp do Internetu oraz urządzenie gotowe do dostarczenia sygnału streamingu. Jakość wyświetlania treści Polonico może się różnić w zależności od urządzenia i może na nią wpływać wiele czynników, takich jak Twoja lokalizacja, przepustowość dostępna przez i / lub szybkość połączenia internetowego. Minimalna prędkość połączenia dla jakości SD to 1,0 Mb / s
 2. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Administratorem i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 3. Korzystanie z Serwisu Polonico jest możliwe na niektórych urządzeniach stacjonarnych wyposażonych w technologię Smart TV, a także innych urządzeniach takich jak komputery, laptopy, tablety i telefony komórkowe. Ze względu jednak na specyficzne uwarunkowania techniczne tego typu urządzeń, Administrator nie jest w stanie podać pełnej listy wymogów technicznych, których spełnienie pozwalałoby Użytkownikowi na korzystanie z Usługi Polonico.
 4. Użytkownik, który prawidłowo zarejestrował konto Polonico i którego Metoda płatności jest zdefiniowana, jest odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce za pośrednictwem tego konta. Aby zachować kontrolę nad kontem i uniemożliwić komukolwiek dostęp do konta (co obejmowałoby informacje o historii przeglądania konta i hasło), Polonico przyznaje ograniczone, niewyłączne, nieprzenoszalne prawo dostępu do usługi Polonico i przeglądania treści Polonico dla powracających, zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Użytkownik może jednocześnie korzystać z Serwisu poprzez nie więcej niż jedną platformę sprzętową w jednym czasie.
 6. Polonico zakończy lub ograniczy korzystanie ze swoich usług każdemu Użytkownikowi, który naruszy niniejszy Regulamin lub jest zaangażowany w jakiekolwiek nielegalne lub nieuczciwe korzystanie z usługi.
 7. Polonico to usługa streamingu typu pay per period (Dostęp Okresowy) lub pay per view (Dostęp Jednorazowy) dostępna dla Użytkowników rejestrujących swoje konto na platformie Polonico i podających aktualny i akceptowany sposób płatności (Metoda) . Po uiszczeniu opłaty okresowej lub jednorazowej Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranej przez siebie usługi.
 8. Opłaty obowiązujące w przypadku opłaconego abonamentu są określone w odpowiednim opisie oferty. Wszystkie opłaty są podane łącznie z podatkiem od wartości dodanej. Wszystkie opłaty za opłacone subskrypcje mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania. Takie modyfikacje mają zastosowanie tylko w bieżącym okresie, jeśli klient wyrazi zgodę na zmianę ceny. Jeśli klient nie wyrazi zgody na zmianę ceny, płatna subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona, a zatem przestanie obowiązywać z końcem bieżącego Okresu.
 9. Jeśli płatność nie zostanie pomyślnie rozliczona z powodu wygaśnięcia Metody płatności, niewystarczających środków lub z innego powodu, a Użytkownik nie usunie swojego konta, Polonico zawiesi dostęp do usługi do momentu pomyślnego obciążenia kolejnej ważnej Metody Płatności. Udostępniając różne Metody płatności, Użytkownik upoważnia Polonico do obciążenia dowolnej Metody płatności związanej z jego kontem w przypadku, gdy podstawowa Metoda płatności zostanie odrzucona lub nie będzie już dostępna do uiszczenia opłaty abonamentowej.
 10. Polonico oferuje szereg planów członkostwa, w tym członkostwa oferowane przez strony trzecie w połączeniu z dostarczaniem własnych produktów i usług. Niektóre plany członkostwa mogą mieć różne warunki i ograniczenia.
 11. Polonico może również oferować specjalne promocyjne plany subskrypcji, pay per view i / lub oferty członkostwa. Użytkownicy z istniejącym planem subskrypcji mogą nie kwalifikować się do niektórych ofert wprowadzających od nowa.
 12. Opłata abonamentowa za usługę Polonico będzie naliczana zgodnie z trybem Metody płatności Użytkownika w określonym terminie płatności. Długość cyklu rozliczeniowego zależy od rodzaju abonamentu. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, zwłaszcza gdy Forma płatności nie została pomyślnie rozliczona lub gdy Użytkownik zmieni plan abonamentowy. W przypadku niektórych Metod płatności emitent może pobierać określone opłaty, takie jak opłaty za transakcje zagraniczne lub inne opłaty związane z przetwarzaniem Metody płatności.
 13. Umowa o płatny abonament obowiązuje przez okres początkowy wskazany w opisie oferty (np. Jeden miesiąc). Okres obowiązywania zostanie automatycznie przedłużony na dalsze okresy wskazane w opisie oferty (np. Jeden miesiąc), chyba że jedna ze stron wypowie Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w opisie oferty do końca obowiązującego wówczas Okresu. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę online na swoim koncie użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu.
 14. Następujące metody płatności są oferowane przez dostawcę płatności Polonico: VISA, Mastercard, PayPal. Jednak Polonico zastrzega sobie prawo do zaoferowania mniej lub więcej niż wymieniony pełny zakres opcji płatności podczas procesu zamówienia.
 15. Usługa Polonico i wszelkie treści przeglądane za pośrednictwem usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Z wyjątkiem powyższego żadne prawa, tytuły lub licencje nie przechodzą na Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać usługi do publicznych odtworzeń.
 16. Treści, które mogą być dostępne do oglądania, będą się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i będą się zmieniać od czasu do czasu.
 17. Użytkownik zgadza się nie archiwizować, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie publikować, nie licencjonować, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie oferować do sprzedaży treści uzyskanych z lub za pośrednictwem usługi Polonico. Użytkownik zgadza się nie obchodzić, nie usuwać, nie zmieniać, dezaktywować, degradować ani nie udaremniać żadnych zabezpieczeń treści w usłudze Polonico, w szczególności nie używać żadnych robotów, pająków, skrobaków ani innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu lub wykorzystania jakichkolwiek eksploracji danych, gromadzenia lub ekstrakcji danych żadną metodą.

 

 • 5. Odpowiedzialność Stron
 1. Polonico ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków przez Polonico lub jednego z jego przedstawicieli prawnych lub pomocników.
 2. Odpowiedzialność Polonico jest ograniczona do typowych przewidywalnych szkód umownych w przypadku naruszenia któregokolwiek z podstawowych obowiązków umownych w wyniku zaniedbania. Podstawowe obowiązki umowne to abstrakcyjny opis tych zobowiązań, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i na których wypełnieniu strony umowy zwykle mogą liczyć. Jakakolwiek inna odpowiedzialność ze strony Polonico jest wykluczona.
 3. Polonico zobowiązuje się do ochrony informacji i prywatności użytkowników. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez Polonico w sposób określony w Polityce Prywatności.
 4. Użytkownicy muszą mieć co najmniej 18 lat, aby otworzyć konto w Polonico. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usługi tylko pod opieką osoby dorosłej.
 5. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, postanowień i innych ograniczeń oraz szanować wszelkie prawa osób trzecich podczas korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Polonico za zawinione naruszenie przez Użytkownika jego zobowiązań wynikających z Umowy i / lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich i zwalnia Polonico z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i wydatki wynikające z takiego naruszenia.
 6. Umowa pomiędzy Polonico a Użytkownikiem podlega prawu polskiemu. Informuje się Użytkownika, że nie ma to wpływu na obowiązujące prawa konsumenta w jego kraju zamieszkania.
 7. Materiały Audiowizualne oferowane przez Polonico podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 8. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów Audiowizualnych dysponuje Administrator
 9. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały Audiowizualne, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu

 

 • 6. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu Polonico mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Obsługi Klienta na adres korespondencyjny Administratora, telefonicznie (na numer telefonu: +48 +48 501 702 700, opłata według taryfy operatora) lub drogą elektroniczną na adres: token@polonico.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://polonico.tv/q-hd-tv-support/
 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia uważa się za jej uznanie.
 5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Użytkownikiem Umową, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Polonico wchodzi w życie z dniem 26 marca 2021 roku.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://polinico.tv. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://polonico.tv/term-and-condition. W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia Umowy.
 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach  audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
 4. W każdej sprawie Użytkownik może skontaktować się z Polonico pod adresem e- mail: token@polonico.com lub telefonicznie +48 501 702 700 (Polska) lub listownie: POLONICO OTT DISTRIBUTION sp zo.o. , ul. Nowy Świat 33 lok 13, 00-029 Warszawa, Polska